Japji Sahib Path in Hindi and English Lyrics

Japji Sahib Path Lyrics is a latest released Panjabi song from the movie Album, sung by Manpreet Singh Ji and its music is composed by Manpreet Singh Ji and the song is written by Traditional, released by Shabad Kirtan Gurbani – Divine Amrit Bani featuring Manpreet Singh Ji directed by Album. This song is released on 01/25/2021 and streaming platforms are JioSaavn, Spotify, Wynk Music.

Japji Sahib Path Lyrics Details: –

Japji Sahib Path in Hindi

Song: Japji Sahib Path

Duration: 19:15

Singer: Manpreet Singh Ji

Music: Manpreet Singh Ji

Lyrics: Traditional

Starring: Manpreet Singh Ji

Album: Album

Company: Shabad Kirtan Gurbani – Divine Amrit Bani

Japji Sahib Path Lyrics In English

ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair
akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad 📙
jap.
aad sach jugaad sach 🧡
hai bhee sach naanak hosee bhee sach. ||1||

sochai soch na hova-ee jay sochee lakh vaar 📙
chupai chup na hova-ee jay laa-ay rahaa liv taar
bhukhi-aa bhukh na utree jay bannaa puree-aa bhaar 🧡
sahas si-aanpaa lakh hohi ta ik na chalai naal
kiv sachi-aaraa ho-ee-ai kiv koorhai tutai paal ⚔
hukam rajaa-ee chalnaa naanak likhi-aa naal ||1||

hukmee hovan aakaar hukam na kahi-aa jaa-ee 📙
hukmee hovan jee-a hukam milai vadi-aa-ee
hukmee utam neech hukam likh dukh sukh paa-ee-ah 🧡
iknaa hukmee bakhsees ik hukmee sadaa bhavaa-ee-ah
hukmai andar sabh ko baahar hukam na ko-ay ⚔
naanak hukmai jay bujhai ta ha-umai kahai na ko-ay ||2||

gaavai ko taan hovai kisai taan 📙
gaavai ko daat jaanai neesaan
gaavai ko gun vadi-aa-ee-aa chaar 🧡
gaavai ko vidi-aa vikham veechaar
gaavai ko saaj karay tan khayh ⚔
gaavai ko jee-a lai fir dayh
gaavai ko jaapai disai door 📙
gaavai ko vaykhai haadraa hadoor
kathnaa kathee na aavai tot 🧡
kath kath kathee kotee kot kot
daydaa day laiday thak paahi
jugaa jugantar khaahee khaahi ⚔
hukmee hukam chalaa-ay raahu.
naanak vigsai vayparvaahu ||3||

saachaa saahib saach naa-ay bhaakhi-aa bhaa-o apaar 📙
aakhahi mangahi dahi dahi daat karay daataar
fayr ke agai rakhee-ai jit disai darbaar 🧡
muhou ke bolan bolee-ai jit sun Dharay pi-aar
amrit vaylaa sach naa-o vadi-aa-ee veechaar ⚔
karmee aavai kaprhaa nadree mokh du-aar
naanak ayvai jaanee-ai sabh aapay sachiaar ||4||

thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay 📙
aapay aap niranjan so-ay
jin sayvi-aa tin paa-i-aa maan 🧡
naanak gaavee-ai gunee niDhaan
gaavee-ai sunee-ai man rakhee-ai bhaa-o ⚔
dukh parhar sukh ghar lai jaa-ay 📙
gurmukh naadaN gurmukh vaydaN gurmukh rahi-aa samaa-ee
gur eesar gur gorakh barmaa gur paarbatee maa-ee 🧡
jay ha-o jaanaa aakhaa naahee kahnaa kathan na jaa-ee
guraa ik dahi bujhaa-ee ⚔
sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee ||5||

tirath naavaa jay tis bhaavaa vin bhaanay ke naa-ay karee 📙
jaytee sirath upaa-ee vaykhaa vin karmaa ke milai la-ee
mat vich ratan javaahar maanik jay ik gur kee sikh sunee 🧡
guraa ik dahi bujhaa-ee
sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee ⚔ ||6||

jay jug chaaray aarjaa hor dasoonee ho-ay 📙
navaa khanda vich jaanee-ai naal chalai sabh ko-ay
changa naa-o rakhaa-ay kai jas keerat jag lay-ay 🧡
jay tis nadar na aavee ta vaat na puchhai kay
keetaa andar keet kar dosee dos Dharay ⚔
naanak nirgun gun karay gunvanti-aa gun day
tayhaa ko-ay na sujh-ee je tis gun ko-ay karay. ||7||

suni-ai siDh peer sur naath 📙
suni-ai Dharat Dhaval aakaas
suni-ai deep lo-a paataal 🧡
suni-ai pohi na sakai kaal
naanak bhagtaa sadaa vigaas ⚔
suni-ai dookh paap kaa naas ||8||

suni-ai eesar barmaa ind 📙
suni-ai mukh saalaahan mand
suni-ai jog jugat tan bhayd 🧡
suni-ai saasat simrit vayd
naanak bhagtaa sadaa vigaas ⚔
suni-ai dookh paap kaa naas ||9||

suni-ai sat santokh gi-aan 📙
suni-ai athsath kaa isnaan
suni-ai parh parh paavahi maan 🧡
suni-ai laagai sahj Dhi-aan
naanak bhagtaa sadaa vigaas ⚔
suni-ai dookh paap kaa naas ||10||

Japji Sahib Path Lyrics Pauri 11-20

suni-ai saraa gunaa kay gaah 📙
suni-ai saykh peer paatisaah
suni-ai anDhay paavahi raahu 🧡
suni-ai haath hovai asgaahu
naanak bhagtaa sadaa vigaas ⚔
suni-ai dookh paap kaa naas ||11||

mannay kee gat kahee na jaa-ay 📙
jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay
kaagad kalam na likhanhaar 🧡
mannay kaa bahi karan veechaar
aisaa naam niranjan ho-ay ⚔
jay ko man jaanai man ko-ay ||12||

mannai surat hovai man budh 📙
mannai sagal bhavan kee sudh
mannai muhi chotaa naa khaa-ay 🧡
mannai jam kai saath na jaa-ay
aisaa naam niranjan ho-ay ⚔
jay ko man jaanai man ko-ay ||13||

mannai maarag thaak na paa-ay 📙
mannai pat si-o pargat jaa-ay
mannai mag na chalai panth 🧡
mannai Dharam saytee san-banDh
aisaa naam niranjan ho-ay ⚔
jay ko man jaanai man ko-ay ||14||

mannai paavahi mokh du-aar 📙
mannai parvaarai saaDhaar
mannai tarai taaray gur sikh 🧡
mannai naanak bhavahi na bhikh
aisaa naam niranjan ho-ay ⚔
jay ko man jaanai man ko-ay ||15||

panch parvaan panch parDhaan 📙
panchay paavahi dargahi maan
panchay sohahi dar raajaan 🧡
panchaa kaa gur ayk Dhi-aan
jay ko kahai karai veechaar ⚔
kartay kai karnai naahee sumaar
Dhoul Dharam da-i-aa kaa poot 📙
santokh thaap rakhi-aa jin soot
jay ko bujhai hovai sachiaar 🧡
Dhavlai upar kaytaa bhaar
Dhartee hor parai hor hor ⚔
tis tay bhaar talai kavan jor
jee-a jaat rangaa kay naav 📙
sabhnaa likhi-aa vurhee kalaam.
ayhu laykhaa likh jaanai ko-ay 🧡
laykhaa likhi-aa kaytaa ho-ay
kaytaa taan su-aalihu roop ⚔
kaytee daat jaanai koun koot
keetaa pasaa-o ayko kavaa-o 📙
tis tay ho-ay lakh daree-aa-o
kudrat kavan kahaa veechaar 🧡
vaari-aa na jaavaa ayk vaar
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar ⚔
too sadaa salaamat nirankaar ||16||

asaNkh jap asaNkh bhaa-o 📙
asaNkh poojaa asaNkh tap taa-o
asaNkh garanth mukh vayd paath 🧡
asaNkh jog man rahahi udaas
asaNkh bhagat gun gi-aan veechaar ⚔
asaNkh satee asaNkh daataar
asaNkh soor muh bhakh saar 📙
asaNkh mon liv laa-ay taar
kudrat kavan kahaa veechaar 🧡
vaari-aa na jaavaa ayk vaar
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar ⚔
too sadaa salaamat nirankaar ||17||

asaNkh moorakh anDh ghor 📙
asaNkh chor haraamkhor
asaNkh amar kar jaahi jor 🧡
asaNkh galvadh hati-aa kamaahi
asaNkh paapee paap kar jaahi ⚔
asaNkh koorhi-aar koorhay firaahi 📙
asaNkh malaychh mal bhakh khaahi
asaNkh nindak sir karahi bhaar 🧡
naanak neech kahai veechaar
vaari-aa na jaavaa ayk vaar ⚔
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar
too sadaa salaamat nirankaar ||18||

asaNkh naav asaNkh thaav 📙
agamm agamm asaNkh lo-a
asaNkh kehahi sir bhaar ho-ay 🧡
akhree naam akhree saalaah ⚔
akhree gi-aan geet gun gaah
akhree likhan bolan baan 📙
akhraa sir sanjog vakhaan
jin ayhi likhay tis sir naahi 🧡
jiv furmaa-ay tiv tiv paahi
jaytaa keetaa taytaa naa-o ⚔
vin naavai naahee ko thaa-o
kudrat kavan kahaa veechaar 📙
vaari-aa na jaavaa ayk vaar
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar 🧡
too sadaa salaamat nirankaar ||19||

bharee-ai hath pair tan dayh 📙
paanee Dhotai utras khayh
moot paleetee kaparh ho-ay 🧡
day saaboon la-ee-ai oh Dho-ay
bharee-ai mat paapaa kai sang 📙
oh Dhopai naavai kai rang
punnee paapee aakhan naahi ⚔
kar kar karnaa likh lai jaahu
aapay beej aapay hee khaahu 🧡
naanak hukmee aavhu jaahu ||20||

Japji Sahib Path Lyrics Pauri 21-30

tirath tap da-i-aa dat daan 📙
jay ko paavai til kaa maan
suni-aa mani-aa man keetaa bhaa-o 🧡
antargat tirath mal naa-o
sabh gun tayray mai naahee ko-ay
vin gun keetay bhagat na ho-ay 📙
su-asat aath banee barmaa-o
sat suhaan sadaa man chaa-o 🧡
kavan so vaylaa vakhat kavan kavan thit kavan vaar
kavan se rutee maahu kavan jit ho-aa aakaar ⚔
vayl na paa-ee-aa pandtee je hovai laykh puraan
vakhat na paa-i-o kaadee-aa je likhan laykh kuraan
thit vaar naa jogee jaanai rut maahu naa ko-ee 📙
jaa kartaa sirthee ka-o saajay aapay jaanai so-ee
kiv kar aakhaa kiv saalaahee ki-o varnee kiv jaanaa 🧡
naanak aakhan sabh ko aakhai ik doo ik si-aanaa
vadaa saahib vadee naa-ee keetaa jaa kaa hovai ⚔
naanak jay ko aapou jaanai agai ga-i-aa na sohai ||21||

paataalaa paataal lakh aagaasaa aagaas 📙
orhak orhak bhaal thakay vayd kahan ik vaat.
sahas athaarah kahan kataybaa asuloo ik Dhaat 🧡
laykhaa ho-ay ta likee-ai laykhai ho-ay vinaas
naanak vadaa aakhee-ai aapay jaanai aap ⚔||22||

saalaahee saalaahi aytee surat na paa-ee-aa 📙
nadee-aa atai vaah pavahi samund na jaanee-ahi
samund saah sultaan girhaa saytee maal Dhan 🧡
keerhee tul na hovnee jay tis manhu na veesrahi ||23||

ant na siftee kahan na ant 📙
ant na karnai dayn na ant
ant na vaykhan sunan na ant 🧡
ant na jaapai ki-aa man mant
ant na jaapai keetaa aakaar ⚔
ant na jaapai paaraavaar 📙
ant kaaran kaytay billaahi
taa kay ant na paa-ay jaahi 🧡
ayhu ant na jaanai ko-ay
bahutaa kahee-ai bahutaa ho-ay
vadaa saahib oochaa thaa-o
oochay upar oochaa naa-o 📙
ayvad oochaa hovai ko-ay
tis oochay ka-o jaanai so-ay 🧡
jayvad aap jaanai aap aap ⚔
naanak nadree karmee daat ||24||

bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay 📙
vadaa daataa til na tamaa-ay
kaytay mangahi joDh apaar 🧡
kayti-aa ganat nahee veechaar ⚔
kaytay khap tutahi vaykaar
kaytay lai lai mukar paahi 📙
kaytay moorakh khaahee khaahi
kayti-aa dookh bhookh sad maar 🧡
ayhi bhe daat tayree daataar
band khalaasee bhaanai ho-ay ⚔
hor aakh na sakai ko-ay 📙
jay ko khaa-ik aakhan paa-ay
oh jaanai jaytee-aa muhi khaa-ay 🧡
aapay jaanai aapay day-ay
aakhahi se bhe kay-ee kay-ay ⚔
jis no bakhsay sifat saalaah
naanak paatisaahee paatisaahu ||25||

amul gun amul vaapaar 📙
amul vaapaaree-ay amul bhandaar
amul aavahi amul lai jaahi 🧡
amul bhaa-ay amulaa samaahi ⚔
amul Dharam amul deebaan
amul tul amul parvaan 📙
amul bakhsees amul neesaan
amul karam amul furmaan 🧡
amulo amul aakhi-aa na jaa-ay
aakh aakh rahay liv laa-ay 🧡
aakhahi vayd paath puraan
aakhahi parhay karahi vakhi-aan 📙
aakhahi barmay aakhahi ind
aakhahi gopee tai govind 🧡
aakhahi eesar aakhahi sidh
aakhahi kaytay keetay budh ⚔
aakhahi daanav aakhahi dayv
aakhahi sur nar mun jan sayv 📙
kaytay aakhahi aakhan paahi
kaytay kahi kahi uth uth jaahi 🧡
aytay keetay hor karayhi
taa aakh na sakahi kay-ee kay-ay ⚔
jayvad bhaavai tayvad ho-ay 📙
naanak jaanai saachaa so-ay
jay ko aakhai boluvigaarh 🧡
taa likee-ai sir gaavaaraa gaavaar ||26||

so dar kayhaa so ghar kayhaa jit bahi sarab samaalay 📙
vaajay naad anayk asankhaa kaytay vaavanhaaray
kaytay raag paree si-o kahee-an kaytay gaavanhaaray 🧡
gaavahi tuhno pa-un paanee baisantar gaavai raajaa Dharam du-aaray
gaavahi chit gupat likh jaaneh likh likh Dharam veechaaray ⚔
gaavahi eesar barmaa dayvee sohan sadaa savaaray 📙
gaavahi ind idaasan baithay dayviti-aa dar naalay.
gaavahi siDh samaaDhee andar gaavan saaDh vichaaray 🧡
gaavan jatee satee santokhee gaavahi veer karaaray
gaavan pandit parhan rakheesar jug jug vaydaa naalay
gaavahi mohnee-aa man mohan surgaa machh pa-i-aalay 📙
gaavan ratan upaa-ay tayray athsath tirath naalay
gaavahi joDh mahaabal sooraa gaavahi khaanee chaaray 🧡
gaavahi khand mandal varbhandaa kar kar rakhay Dhaaray
say-ee tuDhuno gaavahi jo tuDh bhaavan ratay tayray bhagat rasaalay ⚔
hor kaytay gaavan say mai chit na aavan naanak ki-aa veechaaray
so-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee 📙
hai bhee hosee jaa-ay na jaasee rachnaa jin rachaa-ee
rangee rangee bhaatee kar kar jinsee maa-i-aa jin upaa-ee 🧡
kar kar vaykhai keetaa aapnaa jiv tis dee vadi-aa-ee
jo tis bhaavai so-ee karsee hukam na karnaa jaa-ee ⚔
so paatisaahu saahaa paatisaahib naanak rahan rajaa-ee ||27||

munda santokh saram pat jholee Dhi-aan kee karahi bibhoot 📙
khinthaa kaal ku-aaree kaa-i-aa jugat dandaa parteet
aa-ee panthee sagal jamaatee man jeetai jag jeet 🧡
aadays tisai aadays
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays ⚔||28||

bhugat gi-aan da-i-aa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad 📙
aap naath naathee sabh jaa kee riDh siDh avraa saad
sanjog vijog du-ay kaar chalaaveh laykhay aavahi bhaag 🧡
aadays tisai aadays
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays ⚔||29||

aykaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan 📙
ik sansaaree ik bhandaaree ik laa-ay deebaan
jiv tis bhaavai tivai chalaavai jiv hovai furmaan 🧡
oh vaykhai onaa nadar na aavai bahutaa ayhu vidaan
aadays tisai aadays
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays ⚔||30||

Japji Sahib Path Lyrics Pauri 31-38

aasan lo-ay lo-ay bhandaar 📙
jo kichh paa-i-aa so aykaa vaar
kar kar vaykhai sirjanhaar 🧡
naanak sachay kee saachee kaar
aadays tisai aadays
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays ⚔||31||

ik doo jeebhou lakh hohi lakh hoveh lakh vees 📙
lakh lakh gayrhaa aakhee-ahi ayk naam jagdees
ayt raahi pat pavrhee-aa charhee-ai ho-ay ikees 🧡
sun galaa aakaas kee keetaa aa-ee rees
naanak nadree paa-ee-ai koorhee koorhai thees ⚔||32||

aakhan jor chupai nah jor 📙
jor na mangan dayn na jor
jor na jeevan maran nah jor 🧡
jor na raaj maal man sor
jor na surtee gi-aan veechaar ⚔
jor na jugtee chhutai sansaar
jis hath jor kar vaykhai so-ay 📙
naanak utam neech na ko-ay ||33||

raatee rutee thitee vaar 📙
pavan paanee agnee paataal
tis vich Dhartee thaap rakhee Dharam saal
tis vich jee-a jugat kay rang 🧡
tin kay naam anayk anant
karmee karmee ho-ay veechaar
sachaa aap sachaa darbaar 📙
tithai sohan panch parvaan
nadree karam pavai neesaan 🧡
kach pakaa-ee othai paye
naanak ga-i-aa jaapai jaye ⚔||34||

Dharam khand kaa ayho Dharam 📙
gi-aan khand kaa aakhhu karam
kaytay pavan paanee vaisantar kaytay kaan mahays 🧡
kaytay barmay ghaarhat gharhee-ahi roop rang kay vays
kaytee-aa karam bhoomee mayr kaytay kaytay Dhoo updays ⚔
kaytay ind chand soor kaytay kaytay mandal days
kaytay siDh buDh naath kaytay kaytay dayvee vays 📙
kaytay dayv daanav mun kaytay kaytay ratan samund
kaytee-aa khaanee kaytee-aa banee kaytay paat narind 🧡
kaytee-aa surtee sayvak kaytay naanak ant na ant ||35||

gi-aan khand meh gi-aan parchand 📙
tithai naad binod kod anand
saram khand kee banee roop 🧡
tithai ghaarhat gharhee-ai bahut anoop
taa kee-aa galaa kathee-aa naa jaahi 📙
jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay
tithai gharhee-ai surat mat man buDh 🧡
tithai gharhee-ai suraa siDhaa kee suDh ⚔||36||

karam khand kee banee jor 📙
tithai hor na ko-ee hor
tithai joDh mahaabal soor 🧡
tin meh raam rahi-aa bharpoor ⚔
tithai seeto seetaa mahimaa maahi
taa kay roop na kathnay jaahi 📙
naa ohi mareh na thaagay jaahi
jin kai raam vasai man maahi 🧡
tithai bhagat vaseh kay lo-a
karahi anand sachaa man so-ay ⚔
sach khand vasai nirankaar
kar kar vaykhai nadar nihaal 📙
tithai khand mandal varbhand
jay ko kathai ta ant na ant 🧡
tithai lo-a lo-a aakaar
jiv jiv hukam tivai tiv kaar ⚔
vaykhai vigsai kar veechaar
naanak kathnaa karrhaa saar ||37||

jat paahaaraa Dheeraj suni-aar 📙
ahran mat vayd hathee-aar
bha-o khalaa agan tap taa-o 🧡
bhaaNdaa bhaa-o amrit tit dhaal
gharhee-ai sabad sachee taksaal ⚔
jin ka-o nadar karam tin kaar
naanak nadree nadar nihaal ||38||

|| Salok ||

pavan guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat 📙
divas raat du-ay daa-ee daa-i-aa khaylai sagal jagat
chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachai Dharam hadoor 🧡
karmee aapo aapnee kay nayrhai kay door ⚔
jinee naam Dhi-aa-i-aa ga-ay maskat ghaal
naanak tay mukh ujlay kaytee chhutee naal ||1||

Japji Sahib Path in Hindi Lyrics

॥ जप ॥
आद सच जुगाद सच 📙
है भी सच नानक होसी भी सच ॥१॥

सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार 🧡॥
चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिव तार ॥
भुखिआ भुख न उतरी जे बंना पुरीआ भार 📙
सहस सिआणपा लख होहे त इक न चलै नाल ॥
किव सचिआरा होईऐ किव कूड़ै तुटै पाल 🧡॥
हुकम रजाई चलणा नानक लिखिआ नाल ⚔॥१॥

हुकमी होवन आकार हुकम न कहिआ जाई ॥
हुकमी होवन जीअ हुकम मिलै वडिआई ⚔॥
हुकमी उतम नीच हुकम लिख दुख सुख पाईअह ॥
इकना हुकमी बखसीस इक हुकमी सदा भवाईअह 📙
हुकमै अंदर सभ को बाहर हुकम न कोए ॥
नानक हुकमै जे बुझै त हओमै कहै न कोए 🧡॥२॥

गावै को ताण होवै किसै ताण ⚔॥
गावै को दात जाणै नीसाण 📙
गावै को गुण वडिआईआ चार ॥
गावै को विद्या विखम वीचार 🧡॥
गावै को साज करे तन खेह ॥
गावै को जीअ लै फिर देह ⚔॥
गावै को जापै दिसै दूर 📙
गावै को वेखै हादरा हदूर ॥
कथना कथी न आवै तोट 🧡॥
कथ कथ कथी कोटी कोट कोट ॥
देदा दे लैदे थक पाहे 📙॥
जुगा जुगंतर खाही खाहे ॥
हुकमी हुकम चलाए राहो 🧡॥
नानक विगसै वेपरवाहो ⚔॥३॥

साचा साहिब साच नाए भाखिआ भाओ अपार 📙
आखह मंगह देहे देहे दात करे दातार ॥
फेर कि अगै रखीऐ जित दिसै दरबार 🧡॥
मुहौ कि बोलण बोलीऐ जित सुण धरे प्यार ॥
अमृत वेला सच नाओ वडिआई वीचार 📙
करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर ॥
नानक एवै जाणीऐ सभ आपे सचिआर ⚔॥४॥

थापेआ न जाए कीता न होए 📙
आपे आप निरंजन सोए ॥
जिन सेविआ तेन पाया मान 🧡॥
नानक गावीऐ गुणी निधान ॥
गावीऐ सुणीऐ मन रखीऐ भाओ ॥
दुख परहर सुख घर लै जाए 📙
गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहेआ समाई ॥
गुर ईसर गुर गोरख बरमा गुर पारबती माई 🧡॥
जे हओ जाणा आखा नाही कहणा कथन न जाई ॥
गुरा इक देहे बुझाई ⚔॥
सभना जीआ का इक दाता सो मै विसर न जाई ॥५॥

तीरथ नावा जे तिस भावा विण भाणे कि नाए करी 📙
जेती सिरठि उपाई वेखा विण करमा कि मिलै लई ॥
मत विच रतन जवाहर माणेक जे इक गुर की सिख सुणी 🧡॥
गुरा इक देहे बुझाई ॥
सभना जीआ का इक दाता सो मै विसर न जाई ⚔॥६॥

जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए 📙
नवा खंडा विच जाणीऐ नाल चलै सभ कोए ॥
चंगा नाओ रखाए कै जस कीरत जग लेए 🧡॥
जे तिस नदर न आवई त वात न पुछै के ॥
कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस धरे 📙
नानक निरगुण गुण करे गुणवंतेआ गुण दे ॥
तेहा कोए न सुझई ज तिस गुण कोए करे 🧡॥७॥

सुणिअै सिध पीर सुर नाथ 📙
सुणिअै धरत धवल आकास ॥
सुणिअै दीप लोअ पाताल 🧡॥
सुणिअै पोहे न सकै काल ॥
नानक भगता सदा विगास ⚔॥
सुणिअै दूख पाप का नास ॥८॥

सुणिअै ईसर बरमा इंद 📙
सुणिअै मुख सालाहण मंद ॥
सुणिअै जोग जुगत तन भेद 🧡॥
सुणिअै सासत सिम्रित वेद ॥
नानक भगता सदा विगास ⚔॥
सुणिअै दूख पाप का नास ॥९॥

सुणिअै सत संतोख ज्ञान 📙
सुणिअै अठसठ का इसनान ॥
सुणिअै पड़ पड़ पावहे मान 🧡॥
सुणिअै लागै सहज ध्यान ॥
नानक भगता सदा विगास ⚔॥
सुणिअै दूख पाप का नास ॥१०॥

Japji Sahib Path in Hindi Pauri 11-20

सुणिअै सरा गुणा के गाह 📙
सुणिअै सेख पीर पातिसाह ॥
सुणिअै अंधे पावहे राहो 🧡॥
सुणिअै हाथ होवै असगाहो ॥
नानक भगता सदा विगास ॥
सुणिअै दूख पाप का नास ⚔॥११॥

मंने की गत कही न जाए 📙
जे को कहै पिछै पछुताए ॥
कागद कलम न लिखणहार 🧡॥
मंने का बहे करन वीचार ॥
ऐसा नाम निरंजन होए ⚔॥
जे को मंन जाणै मन कोए ॥१२॥

मंनै सुरत होवै मन बुध 📙
मंनै सगल भवण की सुध ॥
मंनै मुहे चोटा ना खाए 🧡॥
मंनै जम कै साथ न जाए ॥
ऐसा नाम निरंजन होए ⚔॥
जे को मंन जाणै मन कोए ॥१३॥

मंनै मारग ठाक न पाए 📙
मंनै पत सिओ परगट जाए ॥
मंनै मग न चलै पंथ 🧡॥
मंनै धरम सेती सनबंध ॥
ऐसा नाम निरंजन होए ⚔॥
जे को मंन जाणै मन कोए ॥१४॥

मंनै पावहे मोख दुआर 📙
मंनै परवारै साधार ॥
मंनै तरै तारे गुर सिख 🧡॥
मंनै नानक भवहे न भिख ॥
ऐसा नाम निरंजन होए ⚔॥
जे को मंन जाणै मन कोए ॥१५॥

पंच परवाण पंच परधान 📙
पंचे पावहे दरगहे मान ॥
पंचे सोहहे दर राजान 🧡॥
पंचा का गुर एक ध्यान ॥
जे को कहै करै वीचार ⚔॥
करते कै करणै नाही सुमार 📙
धौल धरम दया का पूत ॥
संतोख थाप रखिआ जिन सूत 🧡॥
जे को बुझै होवै सचिआर ॥
धवलै उपर केता भार ॥
धरती होर परै होर होर 📙
तिस ते भार तलै कवण जोर ॥
जीअ जात रंगा के नाव 🧡॥
सभना लिखिआ वुड़ी कलाम ॥
एहो लेखा लिख जाणै कोए ॥
लेखा लिखिआ केता होए 📙
केता ताण सुआलिहो रूप
केती दात जाणै कौण कूत 🧡॥
कीता पसाओ एको कवाओ ॥
तिस ते होए लख दरीआओ ॥
कुदरत कवण कहा वीचार ⚔
वारिआ न जावा एक वार ॥
जो तुध भावै साई भली कार 🧡॥
तू सदा सलामत निरंकार ॥१६॥

असंख जप असंख भाओ 📙
असंख पूजा असंख तप ताओ ॥
असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ 🧡॥
असंख जोग मन रहहे उदास ॥
असंख भगत गुण ज्ञान वीचार 📙
असंख सती असंख दातार ॥
असंख सूर मुह भख सार ⚔॥
असंख मोन लिव लाए तार ॥
कुदरत कवण कहा वीचार 📙
वारिआ न जावा एक वार ॥
जो तुध भावै साई भली कार 🧡॥
तू सदा सलामत निरंकार ॥१७॥

असंख मूरख अंध घोर 📙
असंख चोर हरामखोर ॥
असंख अमर कर जाहे जोर ⚔॥
असंख गलवढ हत्या कमाहे ॥
असंख पापी पाप कर जाहे 📙
असंख कूड़िआर कूड़े फिराहे ॥
असंख मलेछ मल भख खाहे 🧡॥
असंख निंदक सिर करह भार ॥
नानक नीच कहै वीचार ⚔
वारिआ न जावा एक वार ॥
जो तुध भावै साई भली कार 🧡
तू सदा सलामत निरंकार ॥१८॥

असंख नाव असंख थाव 📙
अगम अगम असंख लोअ ॥
असंख कहह सिर भार होए 🧡
अखरी नाम अखरी सालाह ॥
अखरी ज्ञान गीत गुण गाह ⚔
अखरी लिखण बोलण बाण ॥
अखरा सिर संजोग वखाण 🧡॥
जिन एहे लिखे तिस सिर नाहे ॥
जिव फुरमाए तेव तेव पाहे ॥
जेता कीता तेता नाओ 📙
विण नावै नाही को थाओ ॥
कुदरत कवण कहा वीचार 🧡
वारिआ न जावा एक वार ॥
जो तुध भावै साई भली कार ⚔॥
तू सदा सलामत निरंकार ॥१९॥

भरीअै हथ पैर तन देह 📙
पाणी धोतै उतरस खेह ॥
मूत पलीती कपड़ होए 🧡
दे साबूण लईऐ ओहो धोए ॥
भरीअै मत पापा कै संग 📙
ओहो धोपै नावै कै रंग ॥
पुंनी पापी आखण नाहे 🧡॥
कर कर करणा लिख लै जाहो ॥
आपे बीज आपे ही खाहो ⚔॥
नानक हुकमी आवहो जाहो ॥२०॥

Japji Sahib Path in Hindi Pauri 21-30

तीरथ तप दया दत दान 📙
जे को पावै तेल का मान ॥
सुणेआ मंनिआ मन कीता भाओ 🧡॥
अंतरगत तीरथ मल नाओ ॥
सभ गुण तेरे मै नाही कोए ⚔
विण गुण कीते भगत न होए ॥
सुअसत आथ बाणी बरमाओ 🧡॥
सत सुहाण सदा मन चाओ ॥
कवण सु वेला वखत कवण कवण थित कवण वार 📙
कवण सि रुती माहो कवण जित होआ आकार ॥
वेल न पाईआ पंडती जे होवै लेख पुराण 🧡॥
वखत न पाइओ कादीआ जे लिखन लेख कुराण ॥
थित वार ना जोगी जाणै रुत माहो ना कोई 📙
जा करता सिरठी कओ साजे आपे जाणै सोई ॥
किव कर आखा किव सालाही किओ वरनी किव जाणा 🧡॥
नानक आखण सभ को आखै इक दू इक सिआणा ॥
वडा साहिब वडी नाई कीता जा का होवै ⚔॥
नानक जे को आपौ जाणै अगै गया न सोहै ॥२१॥

पाताला पाताल लख आगासा आगास 📙
ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन इक वात ॥
सहस अठारह कहन कतेबा असुलू इक धात 🧡॥
लेखा होए त लिखीऐ लेखै होए विणास ॥
नानक वडा आखीऐ आपे जाणै आप ⚔॥२२॥

सालाही सालाहे एती सुरत न पाईआ 📙
नदीआ अतै वाह पवह समुंद न जाणीअहे ॥
समुंद साह सुलतान गिरहा सेती माल धन 🧡॥
कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनहो न वीसरहे ॥२३॥

अंत न सिफती कहण न अंत 📙
अंत न करणै देण न अंत ॥
अंत न वेखण सुणण न अंत 🧡॥
अंत न जापै किआ मन मंत ॥
अंत न जापै कीता आकार ⚔
अंत न जापै पारावार ॥
अंत कारण केते बिललाहे 🧡॥
ता के अंत न पाए जाहे ॥
एहो अंत न जाणै कोए 📙
बहुता कहीऐ बहुता होए ॥
वडा साहिब ऊचा थाओ ⚔॥
ऊचे उपर ऊचा नाओ ॥
एवड ऊचा होवै कोए 📙
तिस ऊचे कओ जाणै सोए ॥
जेवड आप जाणै आप आप 🧡॥
नानक नदरी करमी दात ॥२४॥

बहुता करम लिखिआ ना जाए 📙
वडा दाता तेल न तमाए ॥
केते मंगहे जोध अपार 🧡॥
केतेआ गणत नही वीचार ॥
केते खप तुटहे वेकार 📙
केते लै लै मुकर पाहे ॥
केते मूरख खाही खाहे 🧡॥
केतेआ दूख भूख सद मार ॥
एहे भि दात तेरी दातार ॥
बंद खलासी भाणै होए 📙
होर आख न सकै कोए ॥
जे को खाएक आखण पाए 🧡॥
ओहो जाणै जेतीआ मुहे खाए ॥
आपे जाणै आपे देए ⚔
आखह सि भि केई केए ॥
जिस नो बखसे सिफत सालाह 🧡॥
नानक पातसाही पातसाहो ॥२५॥

अमुल गुण अमुल वापार 📙
अमुल वापारीए अमुल भंडार ॥
अमुल आवह अमुल लै जाहे 🧡॥
अमुल भाए अमुला समाहे ॥
अमुल धरम अमुल दीबाण ⚔॥
अमुल तुल अमुल परवाण 📙
अमुल बखसीस अमुल नीसाण ॥
अमुल करम अमुल फुरमाण 🧡॥
अमुलो अमुल आखिआ न जाए ॥
आख आख रहे लिव लाए ॥
आखहे वेद पाठ पुराण 📙
आखहे पड़े करह वखिआण ⚔॥
आखहे बरमे आखहे इंद ॥
आखहे गोपी तै गोविंद ॥
आखहे ईसर आखहे सिध 📙
आखहे केते कीते बुध ॥
आखहे दानव आखहे देव ॥
आखहे सुर नर मुन जन सेव 🧡॥
केते आखहे आखण पाहे ॥
केते कह कह उठ उठ जाहे ⚔
एते कीते होर करेहे ॥
ता आख न सकह केई केए 🧡॥
जेवड भावै तेवड होए ॥
नानक जाणै साचा सोए 📙
जे को आखै बोलुविगाड़ ॥
ता लिखीऐ सिर गावारा गावार ⚔॥२६॥

सो दर केहा सो घर केहा जित बह सरब समाले 📙
वाजे नाद अनेक असंखा केते वावणहारे ॥
केते राग परी सिओ कहीअन केते गावणहारे 🧡॥
गावह तुहनो पौण पाणी बैसंतर गावै राजा धरम दुआरे ॥
गावह चित गुपत लिख जाणह लिख लिख धरम वीचारे 📙
गावह ईसर बरमा देवी सोहन सदा सवारे ॥
गावह इंद इदासण बैठे देवतेआ दर नाले 🧡
गावह सिध समाधी अंदर गावन साध विचारे ॥
गावन जती सती संतोखी गावह वीर करारे ॥
गावन पंडित पड़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले 📙
गावहे मोहणीआ मन मोहन सुरगा मछ पयाले ॥
गावन रतन उपाए तेरे अठसठ तीरथ नाले 🧡॥
गावहे जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे ॥
गावहे खंड मंडल वरभंडा कर कर रखे धारे ⚔॥
सेई तुधनो गावह जो तु भावन रते तेरे भगत रसाले 📙
होर केते गावन से मै चित न आवन नानक क्या वीचारे ॥
सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई 🧡॥
है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई ॥
रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई ॥
कर कर वेखै कीता आपणा जिव तिस दी वडिआई 📙
जो तिस भावै सोई करसी हुकम न करणा जाई ॥
सो पातसाहो साहा पातसाहिब नानक रहण रजाई ⚔॥२७॥

मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह बिभूत 📙
खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा परतीत 🧡॥
आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत ॥
आदेस तिसै आदेस ⚔॥
आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस ॥२८॥

भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद 📙
आप नाथ नाथी सभ जा की रिध सिध अवरा साद ॥
संजोग विजोग दुए कार चलावहे लेखे आवहे भाग 🧡॥
आदेस तिसै आदेस ॥
आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस ⚔॥२९॥

एका माई जुगत विआई तेन चेले परवाण 📙
इक संसारी इक भंडारी इक लाए दीबाण ॥
जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमाण 🧡॥
ओहो वेखै ओना नदर न आवै बहुता एहो विडाण ॥
आदेस तिसै आदेस ⚔॥
आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस ॥३०॥

Japji Sahib Path in Hindi Pauri 31-38

आसण लोए लोए भंडार 📙
जो किछ पाया सु एका वार ॥
कर कर वेखै सिरजणहार 🧡॥
नानक सचे की साची कार ॥
आदेस तिसै आदेस ⚔
आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस ॥३१॥

इक दू जीभौ लख होहे लख होवह लख वीस 📙
लख लख गेड़ा आखीअह एक नाम जगदीस ॥
एत राहे पत पवड़ीआ चड़ीऐ होए इकीस 🧡॥
सुण गला आकास की कीटा आई रीस ॥
नानक नदरी पाईऐ कूड़ी कूड़ै ठीस ⚔॥३२॥

आखण जोर चुपै नह जोर 📙
जोर न मंगण देण न जोर ॥
जोर न जीवण मरण नह जोर 🧡॥
जोर न राज माल मन सोर ॥
जोर न सुरती ज्ञान वीचार ॥
जोर न जुगती छुटै संसार 📙
जिस हथ जोर कर वेखै सोए ॥
नानक उतम नीच न कोए ⚔॥३३॥

राती रुती थिती वार 📙
पवण पाणी अगनी पाताल ॥
तिस विच धरती थाप रखी धरम साल 🧡॥
तिस विच जीअ जुगत के रंग ॥
तिन के नाम अनेक अनंत ॥
करमी करमी होए वीचार 📙
सचा आप सचा दरबार ॥
तिथै सोहन पंच परवाण ⚔॥
नदरी करम पवै नीसाण ॥
कच पकाई ओथै पाए 📙
नानक गया जापै जाए ॥३४॥

धरम खंड का एहो धरम ⚔
ज्ञान खंड का आखहो करम ॥
केते पवण पाणी वैसंतर केते कान्ह महेस 🧡॥
केते बरमे घाड़त घड़ीअह रूप रंग के वेस ॥
केतीआ करम भूमी मेर केते केते धू उपदेस ॥
केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देस 📙
केते सिध बुध नाथ केते केते देवी वेस ॥
केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद 🧡॥
केतीआ खाणी केतीआ बाणी केते पात नरिंद ॥
केतीआ सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ⚔॥३५॥

ज्ञान खंड मह ज्ञान परचंड 📙
तिथै नाद बिनोद कोड अनंद ॥
सरम खंड की बाणी रूप 🧡॥
तिथै घाड़त घड़ीऐ बहुत अनूप ॥
ता कीआ गला कथीआ ना जाहे ॥
जे को कहै पिछै पछुताए 📙
तिथै घड़ीअै सुरत मत मन बुध ॥
तिथै घड़ीअै सुरा सिधा की सुध ⚔॥३६॥

करम खंड की बाणी जोर 📙
तिथै होर न कोई होर ॥
तिथै जोध महाबल सूर 🧡॥
तिन मह राम रहिआ भरपूर ॥
तिथै सीतो सीता महिमा माहे ⚔॥
ता के रूप न कथने जाहे ॥
ना ओह मरह न ठागे जाहे 📙
जिन कै राम वसै मन माहे ॥
तिथै भगत वसह के लोअ 🧡॥
करह अनंद सचा मन सोए ॥
सच खंड वसै निरंकार 📙
कर कर वेखै नदर निहाल ॥
तिथै खंड मंडल वरभंड 🧡॥
जे को कथै त अंत न अंत ॥
तिथै लोअ लोअ आकार ⚔॥
जिव जिव हुकम तिवै तिव कार 📙
वेखै विगसै कर वीचार ॥
नानक कथना करड़ा सार ॥३७॥

जत पाहारा धीरज सुनिआर 📙
अहरण मत वेद हथीआर ॥
भओ खला अगन तप ताओ 🧡॥
भांडा भाओ अमृत तित ढाल ॥
घड़ीअै सबद सची टकसाल 📙
जिन कओ नदर करम तिन कार ॥
नानक नदरी नदर निहाल ॥३८॥

॥ सलोक ॥
पवण गुरू पाणी पिता माता धरत महत 📙
दिवस रात दुए दाई दाया खेलै सगल जगत ॥
चंगिआईआ बुरिआईआ वाचै धरम हदूर 🧡॥
करमी आपो आपणी के नेड़ै के दूर ॥
जिनी नाम धिआया गए मसकत घाल 📙
नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल ॥१॥

Japji Sahib Path Video